รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ             20 พฤษภาคม 2557 ครบรอบ 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

   
  
เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศมาเลเชีย
  
เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
  
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2556
  
นักเรียนรางวัลพระราชทาน
  
นักเรียนรางวัลโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ
  
นักเรียนรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
  
นักเรียนทุนเยาวชน AFS และทุนต่างประเทศ
  
นักเรียนรางวัลระดับชาติอื่นๆ
  
นักเรียนรางวัลระดับนานาชาติ
  
สาร จ.ภ.สตูล รายเดือน(2549-ปัจจุบัน)
  
สาร จ.ภ.สตูล ปีการศึกษา 2556
  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
รอบสอง จาก สมศ. อยู่ในระดับดีมาก ทุกมาตรฐาน
  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
รอบสาม จาก สมศ. อยู่ในระดับดีมาก ทุกตัวบ่งชี้
  
ความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการ
              
ค่ายนิยม ๑๒ ประการ
จาก
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๒๕๕๗
รายละเอียด
 
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ของนักเรียนชั้น ม.6
ปีการศึกษา 2555 ครบ 100 %
รายละเอียด
 
โอลิมปิกวิชาการ 2556
รายละเอียด
   
O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
 
O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
   
   
จ.ภ.วิชาการ'57
PCCST ACADEMIC FESTIVAL
AND SCIENCE FAIR 2014

8 มกราคม 2558    รายละเอียด
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  96 คน
   (ทุนสนับสนุน คนละ 84,000 บาท/ปี)
    รายละเอียด
  โครงการ Education Hub  25 คน
 
   
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  144 คน
   (ทุนสนับสนุน คนละ 84,000 บาท/ปี)
    รายละเอียด
 
      
      
 
      
 
      
   
   
   
ปฏิทินปฏิบัติงานในรอบเดือนของ ร.ร.จ.ภ.สตูล
 ม.ค.59
 ก.ค.58
 ก.พ.59
 ส.ค.58
 มี.ค.59
 ก.ย.58
 เม.ย.58
 ต.ค.58
 พ.ค.58
 พ.ย.58
 มิ.ย.58
 ธ.ค.58
ผลการเรียน 2/2557 (ผ่านระบบภายในโรงเรียน)
X-RAY ม.1-6 รายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2557
 RE-X-RAY ม.1-6 รายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2557
 แบบโอนค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2557
 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2558 อาทิตย์ ที่ 2 ส.ค.58
 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2558 พฤหัสฯที่ 10 ธ.ค.58
   

ม.5 3 คน นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ)
ณ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์
27 - 29 ม.ค. 58
รายละเอียด

   

ติว O-NET ม.3 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล
26 - 29 ม.ค. 58
รายละเอียด

   

ร.ร.จ.ภ.สตูล เป็นวิทยากร English Camp
ป.4 ร.ร.เทศบาลบ้านคูหาสวรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
24 - 25 ม.ค. 58
รายละเอียด

   

ม.1-6 ฟังบรรยายด้านกฎหมาย
และเศรษฐกิจอาเซียน เวลา 13.20 - 16.20 น.
ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล
22 ม.ค. 58
รายละเอียด

   


แนะแนว ม.1 Education Hub'58
แก่ ป.6 ณ จ.สตูล สงขลา ตรัง พัทลุง
19 - 23 ม.ค. 58
รายละเอียด

   


ป.6,ม.3 สอบรอบสองเข้า ม.1,ม.4
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค'2558
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
17 - 18 ม.ค. 58
รายละเอียด

   

งานวันครู ประจำปี 2558 เวลา 08.00 น.
จัดโดยสหวิทยาเขตอันดามัน
ณ ร.ร.สตูลวิทยา
16 ม.ค. 58
รายละเอียด

   


กีฬาประเพณี ปีการศึกษา 2557
โดยคณะกรรมการนักเรียน
เวลา 16.30 - 20.30 น.
13 - 21 ม.ค. 58
รายละเอียด

   

ม.3/5 (Hub) ร่วมโครงการ Student
Exchange Program
ณ ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล อ.เมือง จ.กระบี่
12 - 15 ม.ค.58
รายละเอียด

   

งาน จ.ภ.วิชาการ'57 (PCCST ACADEMIC
FESTIVAL AND SCIENCE FAIR 2014)
168 โรงเรียน จาก ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น
เวลา 08.00 - 16.00 น.
8 ม.ค.58
รายละเอียด

   

ม.5 สอบวิชาโครงงาน เวลา 10.30-12.00 น.
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
7 ม.ค.58
รายละเอียด

   


ตัวแทนนักเรียน ไทย มาเลเซีย ญี่ปุ่น
นำเสนอโครงงาน เวลา 08.30-10.00 น.
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล
7 ม.ค.58
รายละเอียด

ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 1/2558
เวลา 14.20 น. ณ ห้องกันเกรา
5 ม.ค.58
รายละเอียด

 
  ค่ายอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ค่าย 1
        รายละเอียด
  ค่ายอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ค่าย 2
        รายละเอียด
  ค่ายอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ค่าย 3
        รายละเอียด
  ค่ายอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ค่าย 4
        รายละเอียด

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

  ผู้ประเมิน : นางศรินยา สวาหลัง
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

รายงานการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ชีววิทยา ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
หน่วยการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์

  ผู้ประเมิน : นางศุลยา สามัญ
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน
และร้อยละ โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  ผู้ประเมิน : นางปรีดา  ผลาสิงห์
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์
เรื่อง การแปรผัน โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
K-W-D-L สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  ผู้ประเมิน : นายดนุรุจ สามัญ
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ผู้ประเมิน : นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โดยใช้กลยุทธ์ Home In School ปีการศึกษา 2553 - 2554

  ผู้ประเมิน : นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเซี่ยลและลอการิทึม
  ผู้ประเมิน : นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุด
และแหล่งเรียนรู้แบบพิเศษและอาคาร
หอพักนักเรียนแบบพิเศษ

การก่อสร้างบ้านพักครูโสด 5 ห้องนอน แบบ 205/26
การก่อสร้างส้วม สปช 605/45 ขนาด 10 ที่นั่งพื้นติดดิน
การก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพละศึกษา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   
 
 
นายสรยุทธ หนูเกื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster