รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ     20 พฤษภาคม 2558 ครบรอบ 21 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      อินโดนีเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

 

   
  
เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศมาเลเชีย
  
เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
  
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2556
  
นักเรียนรางวัลพระราชทาน
  
นักเรียนรางวัลโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ
  
นักเรียนรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
  
นักเรียนทุนเยาวชน AFS และทุนต่างประเทศ
  
นักเรียนรางวัลระดับชาติ
  
นักเรียนรางวัลระดับนานาชาติ
  
รางวัลแห่งความดี ภาคเรียนที่ 1/2558
  
สาร จ.ภ.สตูล รายเดือน(2549-ปัจจุบัน)
  
สาร จ.ภ.สตูล ปีการศึกษา 2556
  
สาร จ.ภ.สตูล ปีการศึกษา 2557
  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
รอบสอง จาก สมศ. อยู่ในระดับดีมาก ทุกมาตรฐาน
  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
รอบสาม จาก สมศ. ดีมาก ทุกตัวบ่งชี้
  

ร.ร.จ.ภ.สตูล ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับคุณภาพ
ดีมาก จากการประเมินคุณภาพภายนอกสามรอบ โดย สมศ.

  
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557 ครบ 100%
  
โอลิมปิกวิชาการ 58
  
O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2558
  
10 อันดับ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนในสังกัด สพม.16
(สงขลา - สตูล)
  
O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558
  
10 อันดับ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนในสังกัด สพม.16
(สงขลา - สตูล)
  
ความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการ
 
งาน จ.ภ.วิชาการ'58
PCCST ACADEMIC FESTIVAL
AND SCIENCE FAIR 2015

7 มกราคม 2559    
 
 
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  96 คน
   (ทุนสนับสนุน คนละ 84,000 บาท/ปี)
   
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  144 คน
   (ทุนสนับสนุน คนละ 84,000 บาท/ปี)
 
      
 
      
      
 
      
 
      
   
   

 

รายนามคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ปฏิทินปฏิบัติงานในรอบเดือนของ ร.ร.จ.ภ.สตูล
 ม.ค.60
 ก.ค.59
 ก.พ.60
 ส.ค.59
 มี.ค.60
 ก.ย.59
 เม.ย.60
 ต.ค.59
 พ.ค.59
 พ.ย.59
 มิ.ย.60
 ธ.ค.59
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2558 (ผ่านระบบภายในโรงเรียน)
X-RAY ม.1-6 รายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2558
 RE-X-RAY ม.1-6 รายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2558
 แบบโอนค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2559
 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2559 อาทิตย์ ที่ 21 ส.ค.59
 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2559 จันทร์ ที่ 12 ธ.ค.59
 กำหนดการ ปิด-เปิด หอพักนักเรียน ประจำปีการศึกาา 2559
 คำสั่ง ร.ร.จ.ภ.สตูล ที่ 50/2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรฝ่ายต่างๆ
 ปีการศึกษา 2559

 คำสั่ง ร.ร.จ.ภ.สตูล ที่ 51/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
 ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 ของข้าราชการครู และบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
   

ม.3/5(HUB)เข้าร่วมค่าย SME Camp 2016
(THAIMAL Integrated Camp 2016)
กับ ร.ร.มัธยมซายด์ ซิราจุดดีน รัฐเปอร์ลิศ
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 27 พ.ค. 59
รายละเอียด

   

ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1/5
(Education Hub) ณ ห้องเสม็ดขาว
ร.ร.จ.ภ.สตูล 22 พ.ค. 59
รายละเอียด

   

ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1,ม.4
ห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล
15 พ.ค. 59
รายละเอียด

   

ครูหอพักและครูที่เกี่ยวข้อง 91 คน จาก 6
ร.ร.ต้นแบบแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-กีฬา
5 จชต. ศึกษาดูงานตามภาระหน้าที่ 14 พ.ค. 59
รายละเอียด

   

ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูหอพักและครูแนะแนว
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา O-NET ม.3,ม.6
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล 9-10 พ.ค. 59
รายละเอียด

   

ค่ายสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1,ม.4
ปีการศึกษา 2559 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
6 พ.ค. 59
รายละเอียด

   

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
บริหารงานบุคคล บริหารทั่วไป
ณ ห้องเสม็ดขาว 4 พ.ค. 59
รายละเอียด

   

ค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่ชั้น ม.1,ม.4
ปีการศึกษา 2559 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
3-5 พ.ค. 59
รายละเอียด

   

ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 4/2559
ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล
3 พ.ค. 59
รายละเอียด

   

ครูหอพักทุกคนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องจิตวิทยาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการนักเรียน 28 เม.ย.59
รายละเอียด

   

ครู 63 คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
(A.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือปากบาง 22 เม.ย.59
รายละเอียด

   

ร่วมงาน SMSTSP 38th Excellence Awards Day
2016 ณ ร.ร.วิทยาศาสตร์ ตวนกู ซัยต์ ปุตรา
รัฐเปอร์ลิศ ประเทศมาเลเซีย 21 เม.ย.59
รายละเอียด

   

ร่วมงาน School's Excellence Day
ณ ร.ร.วิทยาศาสตร์ สุลต่าน มูฮัมหมัด จีว่า
รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 19 เม.ย.59
รายละเอียด

   
   
 
  ค่ายอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.1 รุ่น 8/2558
        รายละเอียด
  ค่ายอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.2 ค่าย 4 รุ่น 7/2557
        รายละเอียด
  ค่ายอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.3 ค่าย 6 รุ่น 6/2556
        รายละเอียด

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

  ผู้ประเมิน : นางรุจิรา บินตำมะหงง
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องระบบสมการโดยใช้
แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

  ผู้ประเมิน : นางนิศาชล เอียดดี
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  ผู้ประเมิน : นางยินดี ชูนวล
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

  ผู้ประเมิน : นางศรินยา สวาหลัง
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

รายงานการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ชีววิทยา ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
หน่วยการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์

  ผู้ประเมิน : นางศุลยา สามัญ
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน
และร้อยละ โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  ผู้ประเมิน : นางปรีดา  ผลาสิงห์
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์
เรื่อง การแปรผัน โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
K-W-D-L สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  ผู้ประเมิน : นายดนุรุจ สามัญ
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ผู้ประเมิน : นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โดยใช้กลยุทธ์ Home In School ปีการศึกษา 2553 - 2554

  ผู้ประเมิน : นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเซี่ยลและลอการิทึม
  ผู้ประเมิน : นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ปรับปรุงคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 87 เมตร โดยวิธีตกลงราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้แบบพิเศษและอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ
การก่อสร้างบ้านพักครูโสด 5 ห้องนอน แบบ 205/26
การก่อสร้างส้วม สปช 605/45 ขนาด 10 ที่นั่งพื้นติดดิน
การก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพละศึกษา
 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหอพักนักเรียน
จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน
จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน
จัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตำราวารสารวิชาการภาษาอังกฤษและจัดระบบการส่งเสริมการอ่านและศึกษาของนักเรียน
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหอพักนักเรียน
จัดซื้อครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์และเครื่องฉาย (VISUALIZER) พร้อมติดตั้ง
โครงการเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการฟิสิกส์จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีพิเศษ
จัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการเคมีจำนวน 1 ห้อง โดยวิธีพิเศษ
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักเรียน(กั้นห้องนอนหอพักและซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม)โดยวิธีพิเศษ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
   

 

 
 
นายสรยุทธ หนูเกื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางทิพวรรณ ธังดิน
ปฎิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster