รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ             20 พฤษภาคม 2557 ครบรอบ 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล             สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2556      ประเมินภายนอกรอบสอง ดีมากทุกมาตรฐาน     ประเมินภายนอกรอบสาม ดีมากทุกตัวบ่งชี้
      หน้าหลัก
      ประวัติโรงเรียน
      สัญลักษณ์โรงเรียน
      เพลงมาร์ช
      เยี่ยมชมโรงเรียน
      ทำเนียบผู้บริหาร
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทีมงานบริหาร
      โครงสร้างการบริหาร
      นโยบายการจัดการศึกษา
      จุดเน้น 10 ประการ
      ประกันคุณภาพการศึกษา
      ข้อมูลและสารสนเทศ
      ฝ่ายบริหารวิชาการ
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
      ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      ฝ่ายบริหารงบประมาณ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      คณะกรรมการตรวจสอบ
             ภายในสถานศึกษา
      วิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์
      ภาษาต่างประเทศ
      ภาษาไทย
      สังคมศึกษา ฯ
      สุขศึกษาและพลศึกษา
      ศิลปะ
      การงานอาชีพฯ
      สนับสนุนการสอน
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
    Education Hub Program
   โรงเรียนคู่แฝด
   ความร่วมมือกับโรงเรียน
          มหิดลวิทยานุสรณ์
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
         พี่เลี้ยง
   โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพ
         ผู้เรียน
      มาเลเซีย
      ญี่ปุ่น
      กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
      คณะกรรมการนักเรียน
      สมาคมผู้ปกครองและครู
      ชมรมนักเรียนเก่า
 
unique visitor
 

   
  
เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศมาเลเชีย
  
เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
  
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556
  
นักเรียนรางวัลพระราชทาน
  
นักเรียนรางวัลโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ
  
นักเรียนรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
  
นักเรียนทุนเยาวชน AFS และทุนต่างประเทศ
  
นักเรียนรางวัลระดับชาติอื่นๆ
  
นักเรียนรางวัลระดับนานาชาติ
  
สาร จ.ภ.สตูล รายเดือน(2549-ปัจจุบัน)
  
สาร จ.ภ.สตูล ปีการศึกษา 2556
  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
รอบสอง จาก สมศ. อยู่ในระดับดีมาก ทุกมาตรฐาน
  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสาม จาก สมศ. อยู่ในระดับดีมาก ทุกตัวบ่งชี้
  
ความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการ
ค่านิยม ๑๒ ประการ
จาก
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๒๕๕๗
รายละเอียด
   
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ของนักเรียนชั้น ม.6
ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด
 
โอลิมปิกวิชาการ 2557
รายละเอียด
   
O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด
 
O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด
   
   
จ.ภ.วิชาการ'57
PCCST ACADEMIC FESTIVAL
AND SCIENCE FAIR 2014

8 มกราคม 2558    รายละเอียด
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  96 คน
   (ทุนสนับสนุน คนละ 84,000 บาท/ปี)
    รายละเอียด
  โครงการ Education Hub  25 คน
 
   
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  144 คน
   (ทุนสนับสนุน คนละ 84,000 บาท/ปี)
    รายละเอียด
   
 
      
      
 
      
 
      
   
   
ปฏิทินปฏิบัติงานในรอบเดือนของ ร.ร.จ.ภ.สตูล
 ม.ค.58
 ก.ค.58
 ก.พ.58
 ส.ค.58
 มี.ค.58
 ก.ย.58
 เม.ย.58
 ต.ค.58
 พ.ค.58
 พ.ย.58
 มิ.ย.58
 ธ.ค.58
   ประกาศผลการสอบ ปลายภาคเรียน 1/2557
    X-RAY ม.1-6 รายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2557
    RE-X-RAY ม.1-6 รายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2557
    แบบโอนค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2557
    ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2558 อาทิตย์ ที่ 2 ส.ค.58
    ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2558 พฤหัสฯ ที่ 10 ธ.ค.58

ม.1-6 ฟังบรรยายการพัฒนาบุคลิกภาพ
และความฉลาดทางอารมณ์ ตามค่านิยม
12 ประการ ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล
16 ธันวาคม 2557
รายละเอียด

 

   

นักเรียนชั้น ม.3 สอบคัดเลือกรอบแรก
เข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ร.ร.จ.ภ.สตูล ปีการศึกษา 2558
13 ธันวาคม 2557
รายละเอียด

   

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว นักเรียน 100 คน เดินเทิดพระเกียรติ
ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล และตลาดสตูล
5 ธันวาคม 2557
รายละเอียด

   

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน
วิชาหน้าที่พลเมือง ชั้น ม.1-6
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
โดย อ.คมกฤษณ์, อ.สุทัศน์
5 ธันวาคม 2557
รายละเอียด

   

ประชุมคณะกรรมการนักเรียน(2556-2557)
(2557-2558) ร่วมกับคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2557
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
4 ธันวาคม 2557
รายละเอียด

   

ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 10/2557
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
3 ธันวาคม 2557
รายละเอียด

   

ม.6 ร่วมค่ายติว O-NET และสอบตรง มอ.'58
โดยคณาจารย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
และโรงเรียนกวดวิชา กรุงเทพฯ ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
1 ธันวาคม 2557
รายละเอียด

   

คัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลาง
ภาคเรียนที่ 2/2557 ณ อ.ชะอำจ.เพชรบุรี
28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 57
รายละเอียด

   
   
 
   
  ค่ายอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ค่าย 1
        รายละเอียด
  ค่ายอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ค่าย 3
        รายละเอียด
การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปรผัน โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
K-W-D-L สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  ผู้ประเมิน : นายดนุรุจ สามัญ
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ผู้ประเมิน : นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โดยใช้กลยุทธ์ Home In School ปีการศึกษา 2553 - 2554
  ผู้ประเมิน : นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเซี่ยลและลอการิทึม
  ผู้ประเมิน : นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง
ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้แบบพิเศษและอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ
การก่อสร้างบ้านพักครูโสด 5 ห้องนอน แบบ 205/26
การก่อสร้างส้วม สปช 605/45 ขนาด 10 ที่นั่งพื้นติดดิน
การก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพละศึกษา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
a
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์
a
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์
   
 
 
นายสรยุทธ หนูเกื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ.
สสวท.
สกอ.
สพม.16
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster