รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

ทีมงานบริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล


นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
         
 
                                
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
         
นางสาวสินีนาฎ ธรรมชาติ
นางยินดี ชูนวล
นางเพ็ญนภา รัตโนดม
นางสาวเขมิกา เก้าเอี้ยน
นางนิศาชล เอียดดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
         

 

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster