รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 การประชุมเตรียมความพร้อม

และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

์ตามการประเมิน PISA โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ของ ร.ร.จภ.สตูล (สตูล,ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส)


ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จภ.สตูล

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster