รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

และวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 เวลา 08.3
0 น. - 10.30 น. ณ ห้องเสม็ดขาว

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster