รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 8/2563

เวลา 18.30 น. และฟังบรรยายเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนา

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยท่าน ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผ่านระบบ

VDO Conferrence เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องแคแสด ร.ร.จ.ภ.สตูล

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster