รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ      

 

   
 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนา หลักสูตร

และการบูรณาการชิ้นงาน ภาคเรียนที่ 2/2563 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล

   
   
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985 โทรสาร 0-7472-5981
พัฒนาโดย Webmaster